Accijnstarieven 2019-2021

In het Belastingplan 2018 is vastgesteld dat de tabaksaccijns in de opeenvolgende jaren van de regeerperiode, dus t/m 2021, jaarlijks wordt verhoogd. Hiermee wordt een meerjarig accijnsbeleid geïntroduceerd zoals dat bijvoorbeeld ook in Duitsland succesvol is gevoerd. De negatieve (financiële) gevolgen van forse ad hoc verhogingen worden hiermee voorkomen:

  • Erosie van de accijnsgrondslag, waardoor de accijnsopbrengsten achterblijven;
  • ‘Downtrading’: de consumenten switcht van dure merken naar goedkopere alternatieven, en
  • Illegale handel en grensverkopen.

Een meerjarig accijnsbeleid met beperkte verhogingen zorgt voor geleidelijkheid, waardoor erosie van de accijnsgrondslag wordt voorkomen en voorspelbaarheid ten aanzien van de belastinginkomsten van de overheid en de bedrijfsvoering in de tabakssector.

Voor de tabaksdetailhandel, met name in de grensstreken, is het van belang dat de accijnstarieven in lijn liggen met die in onze buurlanden Duitsland en België om grensverkopen tegen te gaan

 

Het Nationaal Preventieakkoord

Zeer forse accijnsverhoging op sigaretten en rooktabak 

In november 2018 wordt in het Nationaal Preventieakkoord het voornemen uitgesproken om de accijns op sigaretten en rooktabak te verhogen om het roken te ontmoedigen:

“Verhoging van tabaksaccijns is een bewezen effectieve maatregel bij het tegengaan van tabaksverslaving en de daarmee gepaard gaande ernstige gezondheidsschade. Het RIVM geeft aan dat accijnsverhoging nodig is om de doelstelling van het regeerakkoord met betrekking tot een rookvrije generatie te bereiken en stelt dat een verhoging van de prijs van een pakje sigaretten tot 10 euro daartoe een effectieve maatregel is. Het kabinet zal in dit kader in 2020 een eerste stap zetten en de accijns op een pakje sigaretten met 20 stuks zodanig verhogen dat de prijs van dat pakje met 1 euro stijgt. Alvorens de prijs verder verhoogd kan worden tot 10 euro in 2023, zal het kabinet in 2021 een evaluatie uitvoeren omdat grenseffecten de effectiviteit van en het draagvlak voor de maatregel kunnen ondermijnen. Tegelijkertijd worden in deze jaren de contacten met Duitsland, België en Frankrijk gebruikt om bij verdere accijnsverhoging samen met onze buurlanden op te trekken.

Als gevolg van deze maatregel stijgt in 2020 de accijns en BTW voor sigaretten zelfs met meer dan 1 euro, namelijk met € 1,14 per pakje (20 stuks) en voor kerftabak met €2,85 per pakje (50 gram).

De maatregel om de accijns op een pakje sigaretten en rooktabak te verhogen is opgenomen in het Belastingplan 2020 en gaat in op 1 april van dat jaar:

In het Nationaal Preventieakkoord worden maatregelen aangekondigd om roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik terug te dringen. In het kader van dit akkoord stelt het kabinet voor de accijnstarieven van sigaretten en rooktabak verder te verhogen dan voorzien op grond van het regeerakkoord.40 Het doel is om het gebruik van tabaksproducten te ontmoedigen en te komen tot een rookvrije generatie. De accijns van sigaretten wordt om deze redenen met ingang van 1 april 2020 zodanig extra verhoogd dat de verkoopprijs van een pakje sigaretten van 20 stuks € 1 stijgt. Dit is een eerste stap naar een verdere prijsverhoging van een pakje sigaretten tot € 10 in 2023. Alvorens de prijs verder verhoogd kan worden tot € 10 in 2023, zal het kabinet zoals aangekondigd in het Nationaal Preventieakkoord in 2021 een evaluatie uitvoeren omdat grenseffecten de effectiviteit van en het draagvlak voor de maatregel kunnen ondermijnen. Om substitutie-effecten te voorkomen wordt ook het tarief van accijns op rooktabak (vooral shag) per kilogram met ingang van dezelfde datum in absolute zin gelijk verhoogd als het tarief van de accijns van 1000 sigaretten. Door de extra accijnsverhogingen wijzigt ook de verhoging van de accijns van sigaretten en rooktabak met ingang van 1 januari 2021. Die verhoging was als uitwerking van de maatregel in het regeerakkoord al opgenomen in het Belastingplan 2018.”

 20172018201920202021
SigarettenEen ad valorem accijns van 5% van de kleinhandelsprijs plus een vast bedrag (specifieke accijns) per 1.000 stuks van:
€ 166,46€ 173,10 (1 april)€ 175,201 jan: € 180,32 / 1 april: € 219,25€ 223,82
met dien verstande dat de minimumaccijns van beide ten minste bedraagt:
€ 181,59€ 188,99€ 191,281 jan: € 196,99 / 1 april: € 238,31€ 243,25
RooktabakEen vast bedrag (specifieke accijns) per 1.000 gram van:
€ 99,25€ 106,65 (1 april)€ 108,941 jan: € 114,65 / 1 april: € 155,97 € 160,91
SigarenEen ad valorem accijns over de kleinhandelsprijs van:
5%6% (1 april)7%8%9%

De nieuwe tarieven in 2018 gelden met ingang van 1 april. In 2019, 2020  en 2021 gelden de nieuwe tarieven met ingang van 1 januari. In 2020 gelden er nieuwe tarieven met ingang van 1 januari en met ingang van 1 april. De nieuwe tarieven per 1 april vloeien voort uit het Belastingplan 2020.